Získavanie odpustov pre duše v očistci

29.10.2018 08:35

 

V dňoch 1. až 8. novembra je možné získať úplné odpustky pre duše v očistci. Na to je potrebné splniť tieto podmienky:

 

1. Návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých. Tieto odpustky možno získať raz denne v čase od 1. do 8. novembra.  

2. Návšteva kostola alebo kaplnky v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. november) spojená s Modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). 

 

Okrem týchto odpustkových úkonov sa vyžaduje:

* svätá spoveď (krátko predtým alebo potom),

* sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň),

* modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva).

Jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky. Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k tomu všednému. 

 

Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše nachádzajúce sa v očistci, ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam, kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov. Amen.